Poškodbe pri delu žal spremljajo vsak delovni proces. Do poškodb lahko pride med opravljanjem dela, na poti na delo ali z dela, na službenem potovanju. Delodajalec je krivdno odgovoren, če ni uveljavil varnostnih ukrepov ali ni dovolj dobro poskrbel za ustrezno varnost pri delu…

Če se je nesreča zgodila pri upravljanju nevarne stvari, kot so nevarni stroji, orodja in kemikalije, ali pri opravljanju dejavnosti, pri kateri je ogroženost večja, na primer pri delu na višini, v gradbeni in kemični dejavnosti, delodajalec odgovarja objektivno, torej ne glede na krivdo. Delavec je upravičen do pravične denarne odškodnine, če je bil o škodnem dogodku narejen zapisnik oziroma je delodajalec prijavil nesrečo pri delu z obrazcem ER8, če je bil narejen policijski zapisnik ali zapisnik inšpektorja za varstvo pri delu. Višina pravične denarne odškodnine je odvisna od teže poškodbe. Oškodovanec lahko utrpi nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki sta neodvisni druga od druge.