Za izvedbo vpisa etažne lastnine je najprej treba izdelati elaborat stavbe, ki se ga odda na geodetsko upravo. Ta elaborat potrdi in izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.

Nato je treba pripraviti sporazum o oblikovanju etažne lastnine, ki ga morajo podpisati vsi zemljiškoknjižni lastniki in podpise overiti pri notarju. V sporazumu se opredelijo vsi prostori v stavbi in določijo solastniški deleži na skupnih prostorih in napravah.

Na koncu se izdela še zemljiškoknjižnji predlog za vzpostavitev novih podvložkov. Na podlagi izvirnih listin in pravnih poslov se pripravi predlog vpisa in se ga vloži na zemljiško knjigo.

etazna-lastnina-11