Splošni del (I. del)

 

1. Uvodne določbe


1.1. Ponudnik storitev je podjetje EKSPEKTA, pravno-finančne storitve, d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI 42563755.

1.2. Storitve družbe EKSPEKTA, pravno-finančne storitve, d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik) obsegajo vse storitve, ki so ponujene oziroma opredeljene na spletni strani www.ekspekta.si vključno z izvedbo delavnic in izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve).

1.3. Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedene spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

1.4. Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja njihove storitve (v nadaljevanju uporabnik).

1.5. Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev ponudnika (v nadaljevanju stranka).

PREBERI VEČ

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev


2.1. Splošni pogoji poslovanja ponudnika so zavezujoči za vse stranke, pri čemer splošne določbe (I. del) veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe (II. del).

2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi za stranke, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik, ima pa s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da svojim strankam podeljuje pravico do uporabe storitev. Pri takih strankah s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.

2.3. Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

2.4. Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.ekspekta.si, po e-mail pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta še dodatno pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev poslovanja.

2.5. Sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja je cenik storitev, ki je objavljen na spletni strani www.ekspekta.si (v nadaljevanju cenik).

2.6. Z opravljenim naročilom za izvedbo storitev iz teh splošnih pogojev poslovanja stranka ponudnika izrecno pooblašča, da jo v njenem imenu zastopa ter pravno veljavno zavezuje pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, pred sodišči, ki so pristojna za vodenje izvršilnega postopka in drugimi državnimi organi. Pooblastilo obsega tudi sprejem pisanj ter sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko.

2.7. Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani www.ekspekta.si.

2.8. Stranke so dolžne tedensko spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev poslovanja, saj v roku petnajst (15) dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

2.9. V primeru spremembe cenika, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

PREBERI VEČ

3. Cene in komercialni pogoji


3.1. Vse cene v ceniku oziroma na spletni strani so v evrih (EUR) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost (DDV).

3.2. Pavšalni zneski za storitve se obračunavajo za obračunsko obdobje, ki je navedeno v ceniku, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v ceniku obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje en (1) koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

3.3. Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitve v roku osmih (8) dni od izstavitve računa. V primeru, da je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot dvajset (20) dni, ima ponudnik pravico, da takoj prekine z opravljanjem vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve opravljanja storitev s strani ponudnika.

3.4. Stranka se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih ponudnik imel v zvezi z njenim naročilom.

3.5. Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in ponudnikom poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.

PREBERI VEČ

4. Sklenitev, trajanje in prenehanje pogodbe o naročilu


4.1. Ob naročilu storitev ponudnik naročniku telefonsko ali na drug običajen način predstavi ponudbo oziroma mu ponudbo posreduje po elektronski poti na njegov e-poštni naslov. Poslovno razmerje oziroma pogodba o naročilu velja za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto v trenutku, ko naročnik ponudniku telefonsko, preko elektronske pošte ali na drug običajen način posreduje informacije, potrebne za opravo posamezne storitve. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved lahko poslana po e-pošti. Informacije naročnika predstavljajo sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

4.2. Ponudnik ali naročnik lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopi od poslovnega razmerja, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila teh splošnih pogojev poslovanja oziroma pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

4.3. Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od poslovnega razmerja, za stranko ni dolžan opraviti storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neopravljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

4.4. Ponudnik ali naročnik lahko kadarkoli odpovesta poslovno razmerje. V primeru, da poslovno razmerje odpove ponudnik, je odpovedni rok trideset (30) dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan opravljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

4.5. Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas. Ponudnik si izrecno pridržuje pravico do spremembe cen in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe.

4.6. V primeru, da poslovno razmerje odpove stranka, je odpovedni rok trideset (30) dni. Vse storitve, ki jih je ponudnik opravil v času teka odpovednega roka, so v celoti veljavne in stranko zavezujejo, prav tako jih je dolžna poravnati skladno z veljavnim cenikom ponudnika. Odpoved poslovnega razmerja lahko stranka poda le v pisni obliki s podpisom odgovorne osebe.

4.7. V primeru, da stranka prekliče posamezno naročilo, je odpovedni rok tri (3) dni. Vse storitve, ki jih je ponudnik opravil v času teka odpovednega roka, so v celoti veljavne in stranko zavezujejo, prav tako jih je dolžna poravnati skladno z veljavnim cenikom ponudnika.

4.8. Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja poslovnega razmerja. Če stranka v primeru predplačila storitev predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

PREBERI VEČ

5. Kršitve pogodbenih določil


5.1. Stranka je dolžna za vsako kršitev splošnih pogojev poslovanja, zaradi katere ponudniku nastane škoda ali dodatno delo, plačati pogodbeno kazen v znesku 500,00 EUR, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen, pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejansko nastale škode.
PREBERI VEČ

6. Roki za izvedbo storitev


6.1. Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, ceniku ali v korespondenci med ponudnikom in stranko. V primeru, da so v ponudbi ali drugje navedeni oziroma dogovorjeni različni roki za posamezno storitev, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezno storitev, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

6.2. Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo na prošnjo stranke, če se ponudnik s tem strinja.

6.3. V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

6.4. V primeru, da je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani ponudnika nujno ali koristno sodelovanje stranke (npr. potrditev predlaganih rešitev, dostava dokumentacije, podajanje ključnih informacij za izvedbo ipd.) in stranka zamudi dogovorjeni rok oziroma ne odgovori nemudoma na poziv ponudnika, ima ponudnik pravico, da vse predvidene roke izvedbe podaljša za tri (3) krat. V primeru, da je to mogoče, lahko ponudnik v navedenem primeru po lastni presoji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto stranke. Stranka od ponudnika ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

6.5. V primeru, da pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka te točke in stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

PREBERI VEČ

7. Avtorske pravice


7.1. V primeru, da ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. fotografije, slike, besedilo, pogodbe, ipd.) ali v primeru, da tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

7.2. Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom te točke ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

7.3. Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka te točke, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

PREBERI VEČ

8. Varovanje podatkov


8.1. Ponudnik in stranka se zavezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti poslovnega razmerja.

8.2. Ne glede na določbo prejšnje točke smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko ter objaviti spletne povezave do spletne strani druge stranke.

8.3. Informacij, ki se v skladu s prvim (1.) odstavkom te točke štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven te pogodbe, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

8.4. Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

8.5. Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

PREBERI VEČ

9. Pravice in obveznosti ponudnika


9.1. Ponudnik se zavezuje, da bo za stranke vse storitve opravil strokovno, po pravilih posla, v določenih oziroma dogovorjenih rokih, ter v skladu z navodili stranke.

9.2. Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

9.3. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:
• ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
• ravnanja tretjih oseb;
• višje sile;
• nepredvidljive okvare sistema kompenzacij.

PREBERI VEČ

10. Pravice in obveznosti naročnika


10.1. Naročnik je dolžan ponudniku ob naročilu posredovati vse podatke iz teh splošnih pogojev poslovanja ter pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z naročeno storitvijo ter mu predložiti vse dokaze ob naročilu. V primeru, da pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) dni, obvestiti ponudnika. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

10.2. Naročnik ima v vsakem času pravico seznaniti se s potekom naročene storitve, ponudnik pa mu mora na njegovo pisno zahtevo, najkasneje v roku treh (3) delovnih dni, posredovati tudi pisno poročilo o poteku naročene storitve.

PREBERI VEČ

11. Obveščanje uporabnikov in namen obdelave podatkov


11.1. Stranka ali tretja oseba, ki se je naročila na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja, na novosti glede teh storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja. Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

11.2. Stranka ali tretja oseba, ki se je prijavila za prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob prijavi, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tej točki.

11.3. Stranka ali tretja oseba je seznanjena in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, katera stranka ali tretja oseba je prebrala določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprla (kliknila). Stranka ali tretja oseba soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določeni stranki ali tretji osebi.

11.4. Stranka se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za stranko, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz ter s posredovanjem teh podatkov tretjim osebam, bodisi za plačilo bodisi brezplačno.

PREBERI VEČ

12. Varstvo osebnih podatkov


12.1. Stranka privoljuje in dovoljuje, da ponudnik z namenom izpolnitve storitev zbira, vodi in obdeluje naročnikove podatke, ki po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) predstavljajo osebne podatke.
PREBERI VEČ

13. Končne določbe


13.1. Ponudnik in stranka bosta morebitne spore reševali z dogovorom, v nasprotnem primeru je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

13.2. Ponudnik in stranka se dogovorita, da se v primeru spora uporablja pravo Republike Slovenije.

13.3. Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo in se uporabljajo od 1. junija 2017 dalje.

PREBERI VEČ

 

POSEBNI DEL (II. del) za posamezne storitve

 

A. KOMPENZACIJE

 

1. Delovanje sistema večstranskega pobota

1.1. Naročniki prijavijo zapadle in nezapadle denarne obveznosti in terjatve v sistem večstranskega pobota z naročilom preko spletne strani www.ekspekta.si, po e-mail pošti ali na drug ustrezen način. Naročilo ima naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom, kot je to definirano v splošnem delu teh splošnih pogojev poslovanja.

1.2. Večstransko pobotanje se izvaja dvakrat mesečno po vnaprej določenem urniku, zadnji rok za oddajo prijave je na dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 15. ure. O rezultatih pobota so udeleženci obveščeni s poročilom o rezultatih večstranskega pobota še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan po izvedbi pobota.

1.3. Naročnik v prijavi obveznosti/terjatve nujno navede:
• svoj popoln naziv ali davčno oziroma matično številko,
• popoln naziv ali davčno oziroma matično številko svojega upnika/dolžnika,
• številko, datum in zapadlost dokumenta, ki določa obveznost/terjatev,
• znesek glavnice obveznosti/terjatve.
Namesto podatkov iz prejšnjega odstavka lahko naročnik posreduje dokument, ki vsebuje vse v prejšnjem odstavku navedene podatke.

1.4. Naročnik lahko vse ali posamezne prijavljene obveznosti/terjatve popravi ali prekliče, vendar mora to storiti do dneva in ure, ki ju ponudnik določi kot končni rok za sprejemanje prijav v posamezni krog pobota. Poprava ali preklic mora biti ponudniku sporočen v pisni obliki in je izveden, ko ga ponudnik potrdi.

1.5. Ponudnik po zaključeni obdelavi podatkov vse obveznosti in terjatve, ki so bile prijavljene v pobot in jih v sistemu ni bilo mogoče pobotati, prenese v naslednji krog pobota. To lahko ponudnik naredi največ dva (2) krat, nato je dolžan takšne obveznosti in terjatve avtomatsko izbrisati iz sistema in o tem obvestiti naročnika.

1.6. Ponudnik terjatev iz prejšnjega odstavka te točke ne izbriše iz sistema, temveč prične postopek izvensodne izterjave, če naročnik v to izrecno privoli.

PREBERI VEČ

2. Pravice in obveznosti naročnika

2.1. Naročnik s prijavo obveznosti in terjatev v sistem večstranskega pobota izraža svojo svobodno in resno voljo, da želi prijavljene obveznosti in terjatve pobotati.

2.2. Naročnik je odgovoren za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov ponudniku, ki jih ta vnese v sistem večstranskega pobota ter obstoj prijavljenih denarnih obveznosti in terjatev, odpravo napak v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti ali neobstoja posredovanih podatkov.

2.3. Naročnik je seznanjen z dejstvom, da denarne obveznosti dolžnikov in terjatve upnikov, ki jih je prijavil v sistem, v trenutku pokritja v sistemu večstranskega pobota, prenehajo. Naročnik se izrecno zavezuje, da bo svoje prijavljene in pobotane obveznosti in terjatve štel za poravnane.

PREBERI VEČ

3. Pravice in obveznosti ponudnika

3.1. Ponudnik sistema večstranskega pobota se strankam zavezuje zagotavljati:
• da njegov sistem zagotavlja varno, popolno in pravočasno izpeljavo večstranskega pobota,
• da stranke v postopku večstranskega pobota pridobijo poročilo o opravljenem večstranskem pobotu najkasneje naslednji delovni dan po opravljenem pobotu,
• elektronsko hrambo dokazil o opravljenih večstranskih pobotih,
• enakovreden položaj vseh strank večstranskega pobota in
• neprekinjeno delovanje sistema.

3.2. Poročilo o rezultatih bo vsebovalo najmanj navedbo skupnega zneska vseh obveznosti, ki so bile pobotane do posameznega upnika. Poročilo o rezultatih je podlaga za ureditev medsebojnih razmerij med upnikom in dolžnikom pri izkazovanju obveznosti in terjatev v poslovnih knjigah.

3.3. Ponudnik ne popravlja rezultatov večstranskega pobota, ki so posledica nepravilnih podatkov v naročnikovi prijavi denarne obveznosti ali terjatve v večstransko pobotanje.

3.4. Ponudnik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne obdelave podatkov o denarnih obveznostih ali terjatvah iz naročnikove prijave v sistem večstranskega pobota ali zaradi nespoštovanja pravil iz prejšnjega odstavka.

PREBERI VEČ

 

B. IZVENSODNA IZTERJAVA

 

1. Postopek izvensodne izterjave

1.1. Storitve izvensodne izterjave obsegajo svetovanje in upravljanje zapadlih terjatev ter vse posle v povezavi z izterjavo obveznosti naročnikovega dolžnika, kot so telefonski in pisni pozivi k plačilu, sestanki z dolžnikom, preučevanje finančnega položaja dolžnika, poizvedovanje o premoženju dolžnika, vodenje izvršilnih postopkov pred pristojnim sodiščem ter vsa druga dejanja, ki veljajo kot običajna v okviru izterjave obveznosti.

1.2. Ponudnik izrecno izjavlja, da je uspešnost izterjave obveznosti nepredvidljiva, s čimer je naročnik v celoti seznanjen.

1.3. Storitev izvensodne izterjave traja minimalno šest (6) tednov.

PREBERI VEČ

2. Dodatne obveznosti naročnika

2.1. V primeru, da naročnik iz neutemeljenega razloga, pred rokom iz 1.3. točke posebnega dela teh splošnih pogojev poslovanja, odpove storitev izvensodne izterjave, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini tridesetih (30) odstotkov zneska, ki bi ga bil sicer dolžan plačati kot provizijo v primeru, da bi bila celotna glavnica terjatve skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v celoti izterjana.

PREBERI VEČ

 

C. SODNA IZTERJAVA

 

1. Postopek sodne izterjave

1.1. Postopek sodne izterjave obsega izvedbo storitev upravljanja terjatve, kadar je za naročnikovega dolžnika uveden izvršilni, pravdni ali kazenski postopek.

1.2. Ponudnik zadevo ter vodenje postopka pred pristojnim sodiščem odstopi izbrani odvetniški pisarni, o čemer naročnika nemudoma obvestila. Odstop je mogoč le s pisnim soglasjem naročnika.

1.3. Naročnik se zavezuje v roku treh (3) dni po prejemu soglasja o odstopu zadeve, odvetniški družbi podpisati pooblastilo za zastopanje.

1.4. Storitev sodne izterjave traja do zaključka posameznega sodnega postopka.

PREBERI VEČ

2. Dodatne obveznosti naročnika

2.1. V primeru, da naročnik iz neutemeljenega razloga, pred zaključkom sodnega postopka, odpove storitev izvensodne izterjave, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini tridesetih (30) odstotkov zneska, ki bi ga bil sicer dolžan plačati kot provizijo v primeru, da bi bila celotna glavnica terjatve skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v celoti izterjana.
PREBERI VEČ

3. Cena

3.1. Ponudnik naročniku vrednoti in obračunava odvetniške storitve in izdatke skladno s ceno določeno v veljavni Odvetniški tarifi UR. list RS št. 2/2015. Odvetniške storitve in izdatke sicer ponudnik za svoje stranka sam poravna izbrani odvetniški pisarni.
PREBERI VEČ